مزایای همکاری

  • حقوق مناسب و پرداخت منظم
  • برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و تمامی مزایای آن شامل (مرخصی استحقاقی ، عیدی ، پاداش و حق سنوات)
  • وام سالانه
  • محیط کار آرام و دوستانه
  • امکان همکاری بلند مدت و کار قابل اتکاء