لطفا نوع خدمت دریافتی را مشخص کنید
1. کیفیت خدمات ارائه شده
2. نحوه پذیرش
3. نحوه اصلاح و پذیرش موارد
4. نحوه ارتباط و همکاری
5. مدت زمان انجام خدمات
6. کیفیت خدمات در مقایسه با رقبا
7. کیفیت اطلاعات فنی در راستای خدمات ارائه شده
7. کیفیت اطلاعات فنی در راستای خدمات ارائه شده
8. میزان رضایت کلی از خدمات دریافتی